Zastupitelstvo

Nezveřejňování zápisů

„Pro zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obecně platí, že toto zveřejňování není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích zveřejňování neupravují. Pokud obec dobrovolně zveřejní zápis a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu, je její povinností zachovat ochranu osobních údajů. Totéž se týká zveřejnění na internetových stránkách obce. V těchto případech dochází ke zveřejňování informace obsahující  osobní údaje neomezenému okruhu osob. Povinností obce je zajistit dodržování zákona o ochraně osobních údajů, a proto je třeba v této souvislosti zveřejňované osobní údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu omezit.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Právo nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy má občan obce, který dosáhl věku 18 let, a fyzická osoba vlastnící na území obce nemovitost, a to za podmínky, že dosáhla věku 18 let (§ 16 odst. 2 písm. e) a dost 3 zákona o obcích). Zákon o obcích tak tyto osoby opravňuje k nahlížení do úplné a originální podoby zápisů ze zasedání zastupitelstva obce. Ochrany proti případnému zneužití takto získaných informací, spočívající v použití informací v rozporu se zákonem, by bylo možno domáhat se u soudu podáním žaloby na ochranu osobnosti.

Vzhledem k výše uvedenému se rozhodla obec Nová Olešná nevyvěšovat zápisy ze zasedání zastupitelstva obce. Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí uloženy na obecním  úřadě.“


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 06.10.2018 - dosud / Složení zastupitelstva: 06.10.2018 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 06.10.2018 - dosud
Složení platné v období: 06.10.2018 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Lenka Hynková
E-mail: obec@novaolesna.cz
Telefon: 723867978
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Monika Skuhrová
Funkce: místostarostka

Jméno: Monika Blechová

Jméno: Michal Novák

Jméno: Libor Semotán


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.